Požiadavky štátnej správy a orgánov verejného sektora v oblasti správy informácií a ochrany údajov sú komplexné, náročné na čas a neustále sa rozširujúce. Verejné organizácie čelia rastúcemu tlaku na implementáciu úsporných stratégií, ktoré znižujú riziko spojené s ochranou, správou a prístupom k informáciám.

Spravovaním úplného reťazca ochrany od vytvorenia záznamov cez ich uchovávanie až po ich bezpečnú likvidáciu dokážeme navrhnúť a zaviesť riešenia, ktoré sa dokonale zhodujú s potrebami vašej organizácie vo verejnom sektore.

Vaše fyzické a digitálne informácie sú bezpečne spravované v našich zabezpečených zariadeniach a v prípade potreby vám naši experti v oblasti správy informácii poskytnú podporu aj priamo v sídle vašej spoločnosti. Dokonca môžeme prevádzkovať vaše celé zariadenie na správu informácií.

Pre špecifické potreby správy dokumentov využívame uloženie záznamov v trezorových miestnostiach BS5454: v prostredí s nízkou teplotou a vlhkosťou, vďaka ktorému sa predĺži životnosť poškodených dokumentov.

Naše rámcové zmluvy SK pre služby správy záznamov vás ušetria časovo náročného a nákladného procesu verejnej súťaže. Do týchto rámcových vzťahov môžu voľne vstupovať akýkoľvek zmluvný orgán a zahŕňajú bezpečné uloženie, identifikáciu, revíziu, výber a bezpečné skartovanie.